MR

Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool in Nederland heeft een MR, dat is wettelijk verplicht (op grond van de WMS, Wet Medezeggenschap Scholen). De MR heeft tot doel om het overleg tussen ouders, teamleden en de directie te bevorderen. Dit overleg betreft alle aangelegenheden die de school en de betrokkenen daarbij aangaan.

 

Daarnaast heeft de directie voor bepaalde besluiten vooraf advies of instemming nodig van de MR. Ook mag en kan de MR zelf zaken ter discussie stellen of voorstellen doen aan de directie.


Enkele voorbeelden:

  • Afstemming van het jaarplan
  • schoolvakanties voor zover niet verplicht
  • Veiligheidsvraagstukken
  • Communicatie

De MR kent voorts een eigen reglement.

kinderen-mr