Ouder ABC

Als u voor het eerst een kind heeft dat naar de basisschool gaat, komt er veel op u af. Hieronder vindt u daarom een beknopt ABC met de belangrijkste informatie.

 • Nieuwe kinderen worden in eerste instantie meestal mondeling aangemeld. De directeur van de school nodigt vervolgens de ouders en het kind uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Zodra wij het ingevulde inschrijfformulier retour ontvangen hebben, ontvangen de ouders/verzorgers  een bevestiging van inschrijving.

 • Als een kind ziek is moet dit voor 8.30 uur telefonisch aan de school worden doorgegeven (036 – 76 70 240). Wanneer uw kind langer dan een dag ziek is, hoeft u dit niet elke ochtend opnieuw te melden.

   

  Te laat komen kan natuurlijk gebeuren maar is erg storend. Probeer op tijd te komen bij het brengen en halen.

 • Voor onze school geldt de leerplichtwet. Dat betekent dat leerlingen vanaf vijf jaar volledig leerplichtig zijn en de school niet meer mogen verzuimen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen. U dient dit schriftelijk en enkele dagen van tevoren te doen.

   

   

 • Kiki Nous verzorgt de naschoolse opvang voor ons.  De kinderen worden na schooltijd in de klas door mensen van Kiki Nous opgehaald. Wilt u van de opvang gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met deze instantie. Klik hier voor meer informatie.

 • Op De Kleine Wereld werken wij met het continurooster. Dat betekent dat alle kinderen gezamenlijk lunchen samen met hun eigen groepsleerkracht.

 • In het kort de zaken die voor de eerste officiële schooldag belangrijk zijn:

  1. Vetervrije gympen
  2. Rugzak met een 10-uurtje (fruit, stukje komkommer, of een gezonde boterham) en te drinken én een lunchpakketje.
  3. Inleveren van a) het bereikbaarheidsformulier, b) toestemmingsverklaring medicijngebruik, c) en eventueel een overdracht van het kinderdagverblijf.
  4. Omdat het naar het toilet gaan in het begin nog wel eens te laat gebeurt, is het meegeven van een extra onderbroek en broek in de rugzak ook heel fijn.
 • Iedere ochtend wordt in alle groepen rond 10.00 uur gegeten en gedronken. Stop de trommel van uw kind alstublieft niet te vol. Graag een gezonde boterham of iets van fruit of groente meegeven. 

  Voor de kleuters: Foefjes voor in de broodtrommel die ons werk schelen en uw kind  minder afhankelijk van ons maakt: Het sneetje in de bovenkant van de banaan, het beginnetje in de schil van de mandarijn.

  Rond twaalf uur lunchen alle kinderen gezamenlijk samen met hun eigen groepsleerkracht. Graag een paar gezonde boterhammen meegeven. 

 • Voor het gymmen in het speellokaal hebben de kleuters alleen duidelijk gemerkte gymschoenen zonder veters nodig, die op school worden bewaard. Uw kind mag in ondergoed gymmen, dit hoeft dus niet. Vergeet niet om na een half jaar even te kijken of de schoenen van uw kind nog passen. Uiteraard zal de juf dit ook aangeven als zij dit ziet.

  Groepen 3 t/m 8 hebben les in de gymzaal aan bij de Europaschool. Bij mooi weer maken we ook gebruik van het schoolplein. Uw kind heeft geschikte gymkleding en gymschoenen nodig in een stevige tas. De leerlingen mogen bij gym geen sieraden dragen. Het verzoek is om de gymkleding regelmatig te wassen.

 • De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. De leerlingen behoren om half negen in de klas te zitten. Het is erg vervelend als leerlingen te laat binnen komen. Mocht dit toch voorkomen, breng dan uw kind snel en rustig naar de klas. Tijdens de lesuren zijn de deuren gesloten en kunt u aanbellen.

   

  Voor het verhogen van de veiligheid verzoeken we ouders zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen.

 • De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden, of te verbeteren. 

 • Wij doen er alles aan lesuitval te voorkomen. Bij ziekte van een collega worden de kinderen die dag over de overige groepen verdeeld. We werken samen met een goede invalpool, waardoor het meestal lukt om invallers te vinden als dat nodig is.

 • Na elke vakantie worden de leerlingen van de school gecontroleerd op luizen.  Controleer echter ook zelf met regelmaat uw kind. Ieder kind heeft een luizenzak, waar de jas in gaat.

 • Deze worden in de klas ingeleverd en gaan in een afgesloten kast. We werken niet met mobieltjes in de lessen.

 • De MR vraagt aan alle ouders een bijdrage in de kosten voor allerlei bijzondere activiteiten zoals: organiseren van of deelname aan culturele activiteiten, het organiseren van allerlei festiviteiten, uitstapjes en sportactiviteiten.

  De ouderbijdrage geschiedt op basis van vrijwilligheid. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

  Voor de goede orde vermelden wij hier dat het een vrijwillige bijdrage betreft. Uit de hoogte van het bedrag en uit de toelichting op de besteding hiervan begrijpt u dat we de gevraagde bijdrage erg laag houden en dat deze bijdrage geheel ten goede komt aan extra activiteiten voor onze kinderen. In de jaarvergadering van de MR wordt de hoogte vastgesteld. De ouderbijdrage is voor schooljaar 2019- 2020 vastgesteld op € 67,50

 • De opvang, voor- en naschoolse wordt geregeld door Kiki Nous, evenals de vroegschoolse opvang. Wij willen graag eenzelfde pedagogische lijn volgen.

 • Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Heel concreet moet u denken aan extra ondersteuning op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

  Passend onderwijs is dus geen schooltype, maar meer de manier waarop het onderwijs georganiseerd is. Scholen werken, binnen deze wet, samen in samenwerkingsverbanden. Hierin worden onderling afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Daarvoor wordt een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin beschreven wordt hoe de school de begeleiding realiseert en hoe de ondersteuning georganiseerd wordt.

 • De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen hun portfolio mee. Hierin zitten werkjes waar de kinderen trots op zijn of die ze graag aan hun ouders willen laten zien. Het portfolio gaat drie keer per jaar mee naar huis.

 • Vorderingen van de kinderen worden 2 keer per jaar vermeld op de rapporten en met de ouders besproken. Zijn er tussentijds belangrijke ontwikkelingen m.b.t. een leerling, dan is overleg altijd mogelijk. Het initiatief hiervoor kan zowel uitgaan van de leerkracht als van de ouders.

 • Alle dagen (ma t/m vr) 8.30 tot 14.00 uur.

  De kinderen hebben twee pauze momenten, waarin wordt gegeten en buiten gespeeld.

 • Elk kind wil natuurlijk graag zijn of haar verjaardag op school vieren, de klassen rondgaan, handjes krijgen van alle juffen en meester Jo.

  Probeer een gezonde traktatie mee te geven naar school, dan is het feest helemaal compleet.

 • De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, die bestaat uit een ongevallen-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

  De dekking geldt uitsluitend voor het gaan naar, het verblijf op en het komen van school, alsmede activiteiten die in schoolverband, onder toezicht van de school, georganiseerd worden. Als een kind een ander kind, of volwassene, schade of letsel toebrengt is deze verzekering niet van toepassing. Dan wordt de WA-verzekering van de veroorzaker aangesproken.