Veiligheid

Sociale en fysieke veiligheid 

Een veilige school is een omgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen zodat zij zichzelf kunnen zijn. Het gaat dan om de sociale veiligheid; ik mag zijn wie ik ben. De fysieke veiligheid; volgens geldende arbo-eisen. Maar ook om de veiligheid in de digitale omgeving zoals het internet.

 

Pesten

Pesten is in voorkomend geval een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen, zowel voor slachtoffers als voor de pester. Dit ernstig probleem moet aangepakt worden. In de groepen werken we met ‘Taakspel’. Bij deze methode wordt een actieve bijdrage van de leerlingen verwacht.

 

Samen met de leerkracht worden de regels die zijn afgesproken vastgelegd en opgehangen in de klas. De regels worden regelmatig besproken en geëvalueerd. Als het nodig is worden regels aangescherpt. De regels kunnen per klas verschillen.

 

Daarnaast hanteren wij als school een aantal algemene maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pestgedrag. De basis hiervan is: het instellen van de ‘Gouden Leefregels’ van de school.

 

De ‘Gouden Leefregels’ van de school zijn:

a. Op onze school laten we iedereen in zijn waarde.

b. Op onze school luisteren we naar elkaar.

c. Op onze school kun je, als anderen zich niet aan de regels houden, altijd bij de juf of de meester terecht.

 

Een keertje plagen of geplaagd worden is niet zo erg, maar als je het gevoel hebt dat je echt gepest wordt, dus dat er kinderen zijn die steeds de regels hierboven staan aan hun laars lappen, dan moet je dat echt melden.

Dan kunnen er, in overleg met jou, maatregelen genomen worden. Dat geldt ook als pesterijen meestal buiten schooltijd plaats vinden, want de regels gelden in de klas en op het schoolplein en ook op de weg van school naar huis.

kndrn004 2

Veiligheid

Als school moeten we voldoen aan een aantal (wettelijke) bepalingen in verband met de veiligheid. Deze gaan onder andere over het aantal bedrijfhulpverleners (BHVers) in de school, veilige speeltoestellen en het volgen van een gedragsprotocol.Voor Prisma scholen is een veiligheidsplan vastgesteld, waarin alle onderwerpen zijn benoemd en uitgewerkt. Zie www.prisma-almere.nl

kndrn005

Mediawijsheid

Op De kleine Wereld leren wij de kinderen om te gaan met media. Er wordt daarom nadrukkelijk aandacht geschonken aan mediawijsheid. Goede afspraken over de manier van werken met de kinderen met digitale media is vastgelegd in een media protocol.

 

Voor ouders is er een interessante website waar veel informatie over mediawijsheid te vinden is. Klik hier voor deze site.